W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

G-205-7/17

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na "Świadczenie usługi ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Inowrocławiu"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy G-205-7/17
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 InowrocławSĄD REJONOWY
W INOWROCŁAWIu
88-100 Inowrocław, ul. G. Narutowicza 42, tel./fax. \(0-52) 359-26-00


                                                                                        Inowrocław, dnia  21.12.2017r.


 

G-205-7/17                                                       

                                                        Ogłoszenie  o udzieleniu zamówienia

                                                                                                    

               na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

         mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                                                      (Dz.U. z 2017.poz. 1579. ).                 Sąd Rejonowy w Inowrocławiu udzielił w dniu 21 grudnia 2017r. zamówienia na  świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, a w razie wystąpienia zakłóceń porządku również w obiekcie przy ul. Narutowicza 42:

Agencji Ochrony Osób i Mienia J.A.G. Sp. z o.o.

ul. Saperów 184

85-539 Bydgoszcz

Cena wybranej oferty: 525 456, 00 zł

Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2019r.

Uzasadnienie:

                W postępowaniu złożonych zostało 8 ofert. Oferta spółki J.A.G. uzyskała największą ilość punktów i spełniła wymagania Zamawiającego. 

 

                                                                      Podpis Kierownika Zamawiającego


                                                                 Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                                                               Karol Adamski


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z2017.poz. 1579. )


  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia

Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, a w razie wystąpienia zakłóceń porządku również w obiekcie przy ul. Narutowicza 42.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu,

kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

  1. Kryteria oceny ofert:

.       -  cena, którego waga wynosi 60%.

        -  termin płatności faktury, którego waga wynosi 5%

        - czas przyjazdu patrolu interwencyjnego, czy grupy wsparcia, którego waga wynosi 35 %

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

ul. Narutowicza 42

88-100 Inowrocław

Biuro podawcze (pokój nr 1) lub pokój nr 119

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 10.00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 10.30 

w siedzibie  Zamawiającego, pokój nr 107.

 


                                                          Inowrocław, 20 listopada 2017 r.

 

 

 

                                                                    WYKONAWCY

                                                   ubiegający się o udzielenie zamówienia      

                                                                    publicznego        


G-205-7/17

Dotyczy postępowania na Usługi ochrony obiektów , osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, a w razie zakłócenia  porządku wsparcie również w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy u. Narutowicza 42Pytanie 1

1.       Czy Zamawiający dopuszcza, aby podczas realizacji zamówienia swoja pracę wykonywały wszystkie osoby posiadające stopień niepełnosprawności, – jeśli tak, to, o jakim stopniu niepełnosprawności tj.


Charakterystyka  schorzeń do poszczególnych stopni niepełnosprawności – źródło: Instytutu Prawa Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Schorzenia specjalne (uprawniające do podwyższonego dofinansowania:

01 U – upośledzenie umysłowe

02 P – choroby psychiczne

06 E – epilepsja

12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm

 

Odpowiedź 1:


Zamawiający wymaga by pracownicy ochrony posiadali zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań ochronnych potwierdzoną orzeczeniem lekarskim. Wykonawca dostarczy na polecenie Zamawiającego przed zawarciem umowy zaświadczenia lekarskie pracowników skierowanych do pracy w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu (posterunek 1 i 2) stwierdzające brak przeciwwskazań do sprawowania służby ochrony.  

Zamawiający zastrzegł, iż Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zadań ochronnych pracownikom nieuzgodnionym z Zamawiającym oraz posiadających przeciwwskazania zdrowotne do pełnienia służby ochronnej stwierdzone w zaświadczeniu lekarskim.


Pytanie 2
2.
    Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę oraz podwykonawców do realizacji zamówienia osobami zatrudnionymi wyłącznie na podstawie Umowy o Prace. Prosimy o doprecyzowanie czy każda roboczogodzina ma zostać wypracowana na postawie stosunku pracy?


Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników ochrony wykonujących czynności na posterunku 1 i 2 w zakresie realizacji zamówienia i przez cały okres świadczenia usługi. Zamawiający tym samym wymaga by każda roboczogodzina tych pracowników była wypracowana w oparciu o umowę o pracę.


Pytanie nr 3.
 3
.   Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie wykonania konserwacji systemów?

 

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie wykonywania konserwacji systemów.

(Konserwacja dotyczy systemu w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 6 a w Inowrocławiu)

 

Pytanie nr 4:

 4.       Jaka jest łączna liczna elementów składających się na systemy alarmowe z podziałem na poszczególne obiekty? Prośba o podanie nazwy central alarmowych.

 

Odpowiedź nr 4:

 

1.W budynku przy ul. Narutowicza 42 w Inowrocławiu  -  3 centrale alarmowe SATEL INTEGRA.


2.  W budynku przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu - monitorowanie drogą radiową GPRS

     stanowiącą własność wykonawcy. Dokonywanie konserwacji i kontrolowanie prawidłowości      działania tego systemu leży po stronie Wykonawcy.

W razie wątpliwości proszę się umówić na dokonanie wizji lokalnej.


Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Podpis Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

Karola Adamskiego

                                                                                    Inowrocław, 20 listopada 2017 r.

 

 

 

                                                                                                        WYKONAWCY

                                                                              ubiegający się o udzielenie zamówienia      

                                                                                                         publicznego        


G-205-7/17

Dotyczy postępowania na Usługi ochrony obiektów , osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, a w razie zakłócenia  porządku wsparcie również w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy u. Narutowicza 42


Pytanie :

Proszę o przedstawienie dokładnej specyfikacji systemu alarmowego, o którym mowa w załączniku nr 6 pkt. 3 do OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź :

W budynku przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, którego dotyczy pkt 3 załącznika nr 6  do OPZ mamy do czynienia z monitorowaniem drogą radiową GPRS stanowiącą własność wykonawcy.

 W związku z tym, że urządzenia należą do Wykonawcy to dokonywanie konserwacji i kontrolowanie

prawidłowości działania tego systemu leży po stronie Wykonawcy.

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego polegać ma na przyjmowaniu sygnałów napadowych z systemu alarmowego i podejmowania interwencji na każdy odebrany sygnał.  Monitorowanie sygnałów ma się odbywać całodobowo.

W razie wątpliwości proszę się umówić na dokonanie wizji lokalnej.
                                                                                               Podpis Dyrektora

                                                                                 Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                                                                               Karola Adamskiego
                                                                                   Inowrocław, 21 listopada 2017 r.

 

 

 

                                                                                WYKONAWCY

                                                            ubiegający się o udzielenie
                                                                                zamówienia     publicznego       


G-205-7/17

 

Dotyczy postępowania na : Usługi ochrony obiektów , osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, monitorowania sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowania interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, a w razie zakłócenia  porządku wsparcie również w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy u. Narutowicza 42


Pytanie 1:

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej

w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela.


Odpowiedź 1:

Zamawiający, jako gospodarz postępowania ma obowiązek przygotować istotne postanowienia m.in. umowy, w taki sposób by zagwarantowały jego interesy, pamiętając, że wydatkuje środki publiczne oraz działa w interesie publicznym.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający ponosi większe ryzyko niż zwykły przedsiębiorca, gdyż w przypadku nieosiągnięcia celu zamówienia potrzeby zbiorowe mogą pozostać niezaspokojone.  (KIO 69/14, KIO 2665/13, KIO/UZP 1189/10).

Przypominam, iż kara umowna spełnia różne funkcje: od stymulującej do wykonania zobowiązania, przez represyjną, a kończąc na kompensacyjnej. Zamawiający nie traktuje więc kary, jako instrumentu służącemu wzbogaceniu, ma ona jedynie zapewnić ochronę jego interesów. Niemniej Zamawiający zgadza się na obniżenie kary za niestaranne i nienależyte wykonanie umowy (§ 8 pkt 4 wzoru umowy) do wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz obniżenie kary za odstąpienie od umowy oraz nieprzystąpienie do umowy do wysokości 5% wartości ogólnej przedmiotu umowy (§ 8 pkt 1 i 3 wzoru umowy).


Pytanie 2:

W związku z planowanymi zmianami minimalnego wynagrodzenia na rok 2018 oraz rozpoczęciem realizacji usługi od 01.01.2018 proszę o informację czy Wykonawcy mają kalkulować cenę ofertową uwzględniając wynagrodzenie minimalne na rok 2018, które w dniu składania ofert jest już znane potencjalnym wykonawcom, gdyż jego wysokość została opublikowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1747.

Jeżeli odpowiedz Zamawiającego będzie negatywna prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

[Waloryzacja wynagrodzenia]

Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

stawki podatku od towarów i usług,

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian

W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014r. nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

stawki podatku od towarów i usług,

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lab ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust.

5).

Uzasadnieniem ratio legis - zgodnie z wolą ustawodawcy - przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”.

Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawilych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.

Dodatkowo wskazać należy, że z dniem 1 września 2016 r. treść art. 142 ust. 5 uległa zmianie w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 17.08.2016 r. poz. 1265). Ustawodawca nałożył tym samym na Zamawiającego obowiązek określenia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy również zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Od obowiązku wprowadzenie takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych przypadku odstąpić - ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora postępowania przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet nieważnością całego postępowania.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002               r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Przy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią dominującą pozycję w cenie usługi. Do tej pory wykonawcy nie mieli żadnych ograniczeń przy stosowaniu różnych form zatrudnienia i związanych z nimi kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP wprowadza przy badaniu czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny domniemanie, iż koszty zatrudnienia pracownika nie mogą być niższe, niż koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś koszty 1 godziny pracy zleceniobiorcy/osoby świadczącej usługę, nie mogą być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Konsekwencją takiego rozwiązania, jest wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku uwzględniania przez zamawiających w siwz zasad waloryzowania wynagrodzeń wykonawców w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej.

Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców, oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy - racjonalnego jednak przedsiębiorcy - jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Po drugie - w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, Zamawiający otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt. 2 ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.”

ZUS

Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokości podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia jest płacona od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia ubezpieczeniem z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Uwagi wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie jednej skutkować będzie zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że koszty pracy, o których mowa powyżej w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym samym w interesie zarówno Zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów (obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych zmian w wysokości kosztów pracy.

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrost wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z tego tytułu.”

AUTOMATYZM ZMIAN

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują Zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcom gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia

w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków - przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian, niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.

Pragniemy zauważyć, że postulat wprowadzenia powyższych zapisów znalazł odzwierciedlenie w kilku wyrokach KIO wydanych w marcu 2015 r. (sygn akt.: KIO 346/15, 413/15 oraz 443/15).


Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza. Wykonawcy powinni kalkulować cenę ofertową uwzględniając wynagrodzenie minimalne za rok 2018.

W wzorze umowy Zamawiający wprowadza zamiast „Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia:

* zmiany zakresu obowiązków pracowników ochrony, nie powodującej podwyższenia kosztów świadczenia w/w usługi

* zmiana godzin pełnienia służby na posterunkach

* wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności– stosownie do ich skutków i wpływu na wykonywanie umowy;.

* wystąpienia zmiany stawek podatku od towaru i usług

* zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

* zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”


Treść: „Zamawiający może dokonać zmiany umowy w przypadku zaistnienia:

*zmiany zakresu obowiązków pracowników ochrony, nie powodującej podwyższenia kosztów świadczenia w/w usługi

* zmiana godzin pełnienia służby na posterunkach

*wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności– stosownie do ich skutków i wpływu na wykonywanie umowy;.

* wystąpienia zmiany stawek podatku od towaru i usług

*zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

*zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”


Jednocześnie przypominam, iż jest to zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138 o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579)

 

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że każdy z członków Konsorcjum ma możliwość wystawienia faktury zgodnie z zakresem SIWZ i umową konsorcjalną.


Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga by fakturę wystawiał Lider konsorcjum.


Pytanie 4:

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie    umowy   za            3                miesięcznym        wypowiedzeniem. W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.


Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 5:

Wnoszę o wykreślenie wymogu dotyczącego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i zasępienie zaświadczenia dokumentem w postaci oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. GIODO w dniu 15.02.2013 r. zajęło negatywne stanowisko w sprawie żądania informacji z KRK, które powinno być przestrzegane przez instytucje Zamawiających. Zaznaczam, iż wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy, stad wnioskuję o uznanie wyłącznie oświadczeń o niekaralności pracowników złożonych przez Wykonawcę.


Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym wskazuje, w jakich sytuacjach można skorzystać z prawa do uzyskania informacji o osobach, których dane zgromadzone zostały w rejestrze.

W sytuacji, gdy z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, a w szczególności dotyczy on zawodów zaufania publicznego, do jakich zalicza się pracowników ochrony ( art. 26  ustawy o ochronie osób i mienia) można żądać informacji o niekaralności. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż usługa ochrony będzie świadczona w budynkach sądu a to uzasadnia wyjątkową dbałość o dobór osób skierowanych do ochrony naszych obiektów.


Pytanie : 6 i 7:

6.Proszę o dokładne podanie ilości, rodzaju i składu systemów alarmowych objętych konserwacją?

7. Prosimy o dokładne opisanie w jakim stanie technicznym są systemy podlegające naprawie, wraz z podaniem danych historycznych np. o średniej liczbie napraw tych systemów oraz średniej liczbie roboczogodzin wykonanych napraw w ostatnim okresie np. 1 roku. Wykonawca, kompletnie nie znając stanu technicznego urządzeń podlegających naprawie - nie potrafi stwierdzić, z jaką częstotliwością i w jakim zakresie naprawy będą wymagane, co uniemożliwia wprost określenie ryczałtowo ceny takich napraw. Każda taka naprawa wymaga określonego czasu pracy wykwalifikowanej kadry, której zatrudnienie pociąga za sobą określone koszty i może się ona odbywać z różną częstotliwością i w różnych obiektach Zamawiającego. Nie sposób oszacować więc rzeczywistego zryczałtowanego kosztu usług naprawy.


Odpowiedź : 6 i 7:

W budynku przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, którego dotyczy pkt 3 załącznika nr 6  do SIWZ mamy

do czynienia z monitorowaniem drogą radiową GPRS stanowiącą własność wykonawcy.

W związku z tym, że urządzenia należą do Wykonawcy to dokonywanie konserwacji i kontrolowanie

prawidłowości działania tego systemu leży po stronie Wykonawcy.

Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego polegać ma na przyjmowaniu sygnałów napadowych z systemu alarmowego i podejmowania interwencji na każdy odebrany sygnał.  Monitorowanie sygnałów ma

się odbywać całodobowo.

W razie wątpliwości proszę się umówić na dokonanie wizji lokalnej.


Pytanie  8:

W pkt 8 pkt 6 ppkt 2 a) siwz(str. 10) Zamawiający określił wymóg posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia z terminem ważności na czas realizacji zamówienia oraz obszarem świadczenia usług obejmującym siedzibę zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, przedstawiając koncesję wydaną bezterminowo, obejmującą obszar całego kraju. Nadmieniam, że koncesje wydawane są bezterminowo bądź na okres 50 lat oraz w swej treści zawierają zarówno obszar świadczenia usługi jak i miejsc wykonywania działalności Wykonawcy .Proszę zatem o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodziło o obszar świadczenia usługi, a nie miejsce wykonywania działalności przez Wykonawcę.


Odpowiedź 8:

Wykonawca spełni warunek udziału postępowania przedstawiając także w sytuacji przedstawienia koncesji wydanej bezterminowo, obejmującej obszar całego kraju.


Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień : 27.11.2017r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert na dzień 27.11.2017r. godz. 9:30.                                                                                     Podpis Dyrektora

                                                                       Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                                                                         Karola Adamskiego


                                                                                                                                                                                                              Inowrocław, 27.11.2017r.

                                               Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego oraz podejmowanie interwencji w obiekcie przy ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu, gdzie mieści się siedziba I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, a w razie wystąpienia zakłóceń porządku również w obiekcie przy ul. Narutowicza 42

Znak: G-205-7/17

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 470 000, 00 zł brutto

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 20004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579.) informujemy, że w  terminie wpłynęły, następujące oferty :

Nr

Nazwa i adres firmy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania

01.01.2018

-31.12.2019

Termin płatności

Czas dotarcia grupy interwencyjnej

Gwarancja

1

EKOTRADE Sp. z o.o.

ul. Melomanów 4

00-712 Warszawa


615 474,00 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 - do 5 minut

Nie dotyczy

2

Konsorcjum :

Grupa DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o.

ul. Krynoliny 13

03-699 Warszawa – Lider

Grupa DSF Sp. Z o.o.

ul. Powstańców 4 a lok 67.

05-091 Ząbki

574 379,52 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

- do 7 minut

Nie dotyczy

3

Konsorcjum :

Spółdzielnia  „Dozór” w Gnieźnie – lider

ul. Żwirki i Wigury 19 A

62-200 Gniezno

Biuro Ochrony A-Z  (partner)

ul. Bogusławskiego 26/4

62-002 Suchy Las

600 238,80 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

- do 5 minut

Nie dotyczy

4

Taurus Ochrona Group Sp. z o.o.

ul. Skargi 13

87-140 Chełmża

691 244,87 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 - do 5 minut

Nie dotyczy

5

Vigor Security Sp. o.o. Sp. K.

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań (Lider)

Biuro Ochrony Vigor Sp.  z o.o.

ul. Starołęcka 18

61-361 Poznań (konsorcjant)

631 834,32 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 - do 7 minut

Nie dotyczy

6

Konsorcjum :

Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k .

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

Impel Security Polska Sp. z o.o. ul. Ślężna 118

 53-111 Wrocław

Impel Defender Security Partner Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Ślężna    118

Impel Monitoring Sp. Z o.o Sp. K. ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

ITM Poland S.A.

ul. Kostrzyńska 3

65 – 127Zielona Góra


554 448,24 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 - 5 minut

Nie dotyczy

7

Agencja Ochrony Osób i Mienia

JAG Sp. z o.o.

ul. Saperów 184

85-539 Bydgoszcz

525 456,00 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 - do 5 minut

Nie dotyczy

8

Agencja Detektywistyczna i Ochrony „Joker” Sp. z o.o.

Al. Wielkopolska 36

60-608 Poznań

575 608,56 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 - do 7 minut

Nie dotyczyJednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na stronie internetowej  Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


                                                                                                      Podpisy członków Komisji Przetargowej

G-205-7/17 

                                                                                      Inowrocław, dnia 13 grudnia 2017 r.

                                                     Informacja o wyniku postępowania

 

                                                                        Zamówienie

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2017.poz. 1579.)

 

                Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu wybrano ofertę Agencji Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

            W postępowaniu złożono 8 ofert, jedna podlega wykluczeniu. Firma Turus Ochrona Group Sp. z o.o. podlega wykluczeniu z postępowaniu w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.  Spółka nie wykazała braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania dokumentu, w postaci oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej.                                                                            Uzasadnienie wyboru:

            Wybrana oferta spełnia określone przez Zamawiającego, a także uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach określonych przez Zamawiającego kryteriów: 100pkt.

 

                                                                         Podpis Dyrektora Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                                                                            Karola AdamskiegoZałączniki

zał. nr 1 docx, 18 kB
zał. nr 2 docx, 18 kB
zał. nr 3 docx, 21 kB
zał. nr 4 docx, 15 kB
zał. nr 5 docx, 42 kB
zał. nr 6 docx, 20 kB

Powiadom znajomego