W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

G-205-5/18

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zamówienie :„Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy G-205-5/18
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 InowrocławSąd Rejonowy: Zamówienie :„Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, krajowy numer identyfikacyjny 32154300000, ul. Narutowicza  42 , 88-100   Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3592-600, , e-mail inspgosp@inowroclaw.sr.gov.pl, , faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie :„Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich”
Numer referencyjny: G-205-5/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki), utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolek kuchennych, odświeżaczy powietrza oraz papieru toaletowego, worków na śmieci oraz wszelkich środków niezbędnych do wykonywania usługi sprzątania ( środki czyszczące do różnych rodzajów powierzchni, dezynfekujące, likwidujące kamień i rdzę, udrażniające rury, płyny do naczyń oraz środki do usuwania kurzu) do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu wyspecyfikowanych środków w koszcie sprzątania m2 na obiektach zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 42, ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu. Usługi z zakresu sprzątania powierzchni wewnętrznych dotyczą: pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i wejść, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, piwnic, archiwów, pokoju gościnnego, sal konferencyjnych. Usługi z zakresu sprzątania powierzchni zewnętrznych dotyczą wyłącznie terenów zewnętrznych przy siedzibie głównej Sądu w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 i należą do nich: zamiatanie i odśnieżanie schodów wejściowych, zamiatanie i odśnieżanie chodników, likwidacja oblodzenia, zamiatanie i odśnieżanie parkingów, posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi ( okres zimy) koszenie trawy, przycinanie krzewów. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia i przez cały okres świadczenia usługi: pracowników fizycznych świadczących usługi sprzątania (6 etatów) i pracownika gospodarczo- konserwatorskiego z uprawnieniami elektrycznymi (1 etat). Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy , w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę, która świadczy usługi w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu a nie jest zatrudniona na umowę o pracy. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na umowę zlecenie wyłącznie na zastępstwo urlopowe lub chorobowe po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90919000-2

90910000-9

90914000-7

90630000-2

90620000-9

77310000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

24

 

2019-01-01

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Ocena w tym względzie dokonana zostanie na podstawie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający uzna za spełnienie warunku , jeśli Wykonawca dostarczy wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługi będącej przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej–o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych) brutto. Przy czym Zamawiający będzie się kierował definicją pojęcia obiekt użyteczności publicznej zawartą w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. Należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączyć dowody czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 8) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 8) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem postanowienia art.26 ust. 6 ustawy Pzp. - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymaganych w rozdziale 10 pkt c SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu . - Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp to Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem postanowienia art.26 ust. 6 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku. b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 1 usługa będąca przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej–o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (słownie : dwieście tysięcy złotych) brutto, z podaniem i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenie/referencje), wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Poświadczenie (referencje) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia przedstawia oświadczenie. W przypadku usług będących w trakcie ich wykonywania złożone dokumenty muszą potwierdzić, że dotychczas wykonana usługa ma wartość wymaganą przez Zamawiającego do dnia wystawienia poświadczenia/referencji, tj. min. 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto. (Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy wskazać jakie są to zasoby i w jaki sposób zostaną wykorzystane oraz jaki będzie okres i zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby - pełnomocnictwo określające umocowanie pełnomocnika (oryginał /kopia poświadczona notarialnie) w przypadku, gdy Wykonawców reprezentuje pełnomocnik. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. - formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

20,00

czas reakcji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Stosowanie do treści art.142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 umowy w następujących przypadkach: zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia. Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić zasadność swojego wniosku, w tym w szczególności wskazać: a. jakie składniki wynagrodzenie ulegają zmianie, b. faktyczne i prawne podstawy zmiany danego kosztu, c. kalkulację kosztów wykonania przedmiotu przed i po zmianie umowy, d. wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia, e. datę, od której koszty wykonanie przedmiotu umowy ulegną zmianie. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia Zamawiający może zażądać dodatkowych dowodów potwierdzających zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Niezłożenie ich w wyznaczonym terminie może być poczytane przez Zamawiającego jako niewykazanie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować odstąpienie od zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-12, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 
 

                                                                                                                     Inowrocław,12.10.2018r.

                                                                    Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy zamówienia : „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a  w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich”

Znak: G-205-5/18


Podczas otwarcia odczytano kwotę, jaką Zamawiający  zamierza przeznaczyć na wykonanie  zamówienia (na 24 miesiące): - 554.000,00 zł brutto.

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579. Z zm.) informujemy, że w  terminie wpłynęły następujące oferty :

Nr

Nazwa i adres firmy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania

01.01.2019-31.12.2020

Termin płatności

Czas reakcji

Gwarancja

1

Jak-Bud J. Budziński

ul. Rudzicka 40 I

Wola Podłężna

62-510 Konin


469.239,12 zł

Zgodnie z projektem umowy

21 dni

do 30 min.

Nie dotyczy

2

NORGE Sp. z o.o.

ul. Promienista 121

60-141 Poznań

579.699,12 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 15 min.

Nie dotyczy

3

Inwemer Serwis Sp. z o.o. –lider

Inwemer System Sp.  z o.o. - członek

ul. Łąkowa 3/5 K 90-562 Łódź

ul. Św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa


544. 224,00 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

 do 30 min.

Nie dotyczy

4

Roka Plus Sp. z o.o.

ul. Polna 14

97-300 Piotrków Trybunalski

783.393,60 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

do 30 min.

Nie dotyczy

5

Mega-Cor

ul. Piastowska 1

59-930 Pieńsk

427.413,87 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

30 min.

Nie dotyczy

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Zakład Pracy Chronionej „Emir” Sp. z o.o.

ul. Barska 10

87-800 Włocławek


769.676,16 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

30 min.

Nie dotyczy

7

Clar System S.A.

ul. Janickiego 20 B

60-542 Poznań

551.796,00 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

30 min.

Nie dotyczy

8

Andrzej Dębski Biuro Handlowe FENIX

ul. Długa 95/14

58-309 Wałbrzych

429.591,05 zł

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

60 min.

Nie dotyczy


Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na stronie internetowej  Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                                           Podpisy członków Komisji Przetargowej
 

                                                                                              Inowrocław, dnia 14.11.2018r.G-205-5/18

                                                       Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


         Na podstawie art. 92   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

                                                  (Dz.U. 2017 poz.1579  z p. zm.)            Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

„Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich”.

            W dniu 14 listopada 2018r.w oparciu o art. 91 ust.1 ustawy Pzp wybrano ofertę firmy:

Mega-Cor

ul. Piastowska 1

59-930 Pieńsk

Uzasadnienie wyboru:

Firma Mega –Cor uzyskała największą liczę punktów i spełniła wymagania nałożone przez Zamawiającego.

 

Punktacja poszczególnych ofert:

 

Lp


Nazwa i adres

Ilość punktów


1.
Jak – Bud Jakub Budziński

ul.Rudzicka 40 I

Wola Podłężna

62-510 Konin


C -  54,65

T –  14

K –  20

P =  88,652.NORGE Sp. z o.o.

ul. Promienista 121

60-141 Poznań

C – 44,24

T-  20

K-  20

P= 84,24 zł3.


Konsorcjum:

Inwemer  Serwis Sp. z o.o.

ul. Łąkowa 3/5 K

90-562  Łódź (lider)

Inwemer System Sp. z o.o.

ul. Św. J. Odrowąża 15

03-310 Warszawa (członek)


C - 47,12

T - 20

K - 20

P= 87,12 zł

4.

Mega Cor

ul. Piastowska 1

59-930 Pieńsk

C -  60

T -  20

K - 20

P=100 pkt

5.

Roka Plus

ul. Polna 14

Piotrków Trybunalski

C -  32,74

T-   20

K -  20

P=72,74 pkt

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Zakład Pracy Chronionej

„Emir” sp. z o.o.

ul. Barska 10

87-800 Włocławek


C-  33,32

T-  20

K-  20

P= 73,32 zł

7.

Clar System S.A.

Ul. Janickiego 20 B

60-542 Poznań

C -  46,47

T -  20

K -  20

P= 86,47 pkt

8.

Andrzej Dębski Biuro Handlowe Fenix

ul. Długa 95/14

58-309 Wałbrzych

C -  59,69

T-  20

K- 15

P= 94,69 pktP- łączna liczba punktów otrzymanych w kryteriach

C- liczba punktów za kryterium „cena”

T- liczba punktów za kryterium „termin płatności faktury”

K- liczba punktów za kryterium „czas reakcji”


                Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zawarta zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego  na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich.

                              OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 631725-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Sąd Rejonowy, Krajowy numer identyfikacyjny 32154300000, ul. Narutowicza  42, 88-100   Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3592-600, e-mail inspgosp@inowroclaw.sr.gov.pl, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: sąd rejonowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienia : Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

G-205-5/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki), utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolek kuchennych, odświeżaczy powietrza oraz papieru toaletowego, worków na śmieci oraz wszelkich środków niezbędnych do wykonywania usługi sprzątania ( środki czyszczące do różnych rodzajów powierzchni, dezynfekujące, likwidujące kamień i rdzę, udrażniające rury, płyny do naczyń oraz środki do usuwania kurzu) do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 459000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Mega-Cor
Email wykonawcy: megacor@poczta.fm
Adres pocztowy: Piastowska 1
Kod pocztowy: 59-930
Miejscowość: Pieńsk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 427413.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 427413.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 783393.60
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  


                                                                                                   Inowrocław, 08.10. 2018 r.

 

 

                                                                               WYKONAWCY

                                            ubiegający się o udzielenie zamówienia  publicznego:


G-205-5/18

 

Dotyczy przetargu  „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicz 42, przy ul. Świętokrzyskiej 6 a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich”

Zamawiający, działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017r. poz. 1579) – dalej „ustawa Pzp”, przekazuje następujące odpowiedzi na pytania:


Pytanie 1

Prosimy o informację, jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wymaga konkretnego rodzaju odświeżaczy powietrza.


Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.                                                                              Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

                                                                                                           Karol Adamski

 

 

 


 

Załączniki

SIWZ pdf, 15.71 MB

Powiadom znajomego