W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

G-206-6/20

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Dworcowej 39 w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-206-6/20
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul Narutowicza 42
rozstrzygnięcie

rozstrzygnięto

Sąd Rejonowy: Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Dworcowej 39 w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich

                                            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Tak 
Numer ogłoszenia: 597119-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 

Sąd Rejonowy, Krajowy numer identyfikacyjny 32154300000000, ul. Narutowicza  42, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3592-600, e-mail gospodarczy@inowroclaw.sr.gov.pl, faks 52 3592-630. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Dworcowej 39 w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
G-206-6/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 39; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki), utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolek kuchennych, odświeżaczy powietrza (w sprayu) oraz papieru toaletowego, worków na śmieci oraz wszelkich środków niezbędnych do wykonywania usługi sprzątania ( środki czyszczące do różnych rodzajów powierzchni, dezynfekujące sanitariaty, likwidujące kamień i rdzę, udrażniające rury, płyny do naczyń oraz środki do usuwania kurzu) do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Dworcowej 39 w Inowrocławiu. W ramach usługi sprzątania objęte są następujące powierzchnie (tereny zewnętrzne zostały ujęte w załączniku nr 6 do SIWZ): budynek sądu ul. Narutowicza 42 Inowrocław - 4296,52 m2 pomieszczenia wynajmowane dla I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Dworcowa 39 Inowrocław - 240 m2 + 37 m2 (klatka schodowa) pomieszczenie wynajmowane na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - 50 m2 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV: 90910000-9, 90914000-7, 90919000-2, 90620000-9, 77310000-6, 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 271696.32 
Waluta pl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Clar System S.A. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Janickiego 20 B 
Kod pocztowy: 60-542 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 327314.04 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 327314.04 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 370857.00 
Waluta: pl
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

 

Informacja o wynikach postępowania w załączniku poniżej

 

Informacja z otwarcia ofert w załączniku poniżej

                                                                                                   
                                                                                                          Inowrocław, 21.10.2020r.
              
                                                     Do wszystkich Wykonawców
              
Podstawa prawna : art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019, 1843 t.j. z zm.)
                             Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące
przetargu na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Dworcowej 39 w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich.

• Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy spowodowanej koniecznością waloryzacji cen w uzasadnionych przypadkach? W szczególności Wykonawca prosi o potwierdzenie czy będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, wynikających z decyzji organów władzy publicznej, określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1-4 PZP (zmiana stawki VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej, zmiana zasad lub stawek ubezpieczenia społecznego/ zdrowotnego, zmiany w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych)? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy w zakresie przewidzianym w art. 142 ust. 5 pkt 1-4 Pzp. Przypominamy, iż umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

• Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwa w obszarze całości przedmiotowego postępowania? 

Odpowiedź:
              
Zgodnie z zapisami SIWZ  (pkt 4 ppkt 1) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

• W jaki sposób Zamawiający oszacował powierzchnię podlegającą sprzątaniu oraz sporządził harmonogram sprzątania, w szczególności czy określone w niniejszym postępowaniu powierzchnie sprzątania i harmonogram sprzątania wykazują różnice w stosunku do określonych w aktualnie realizowanym zamówieniu (poprzednim postępowaniu w tym samym przedmiocie), względnie- czy zachodzą inne istotne różnice w stosunku do usługi, której wykonawca został wybrany w poprzednim postępowaniu?

Odpowiedź:
Zamawiający oszacował powierzchnię podlagającą sprzątaniu w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.  Harmonogram został opracowany z uwzględnieniem aktualnych potrzeb. Wykonawca może zapoznać się z harmonogramem i zakresem ubiegłorocznego postępowania na stronie: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

• Wykonawca prosi o udzielenie wyjaśnień w zakresie sposobu oszacowania przez Zamawiającego wartości przedmiotu zamówienia, poprzez wskazanie: 
o czy podstawą szacowania była wartość usługi świadczonej przez obecnego Wykonawcę- prosimy o wskazanie, jaka była wartość (netto i brutto) faktur za realizację usługi przez obecnego wykonawcę wystawionych w okresie ostatnich 3 miesięcy? 
o w odniesieniu do jakiej części usługi (procentowo lub kwotowo) Zamawiający, dokonując określenia wartości zamówienia, przewidział jej opodatkowanie stawką 8%, a do jakiej- 23%, a także czy podstawą szacowania w tym zakresie były dane nt. sposobu realizacji obecnie wykonywanej usługi (faktury wystawiane przez obecnego Wykonawcę)- prosimy o wskazanie, w jakiej części (procentowo lub kwotowo) usługi świadczone przez dotychczasowego wykonawcę były opodatkowane stawkami odpowiednio 8 % i 23%? 

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał ustalenia wartości zamówienia zgodnie z przepisami ustawy  Prawo Zamówień Publicznych, biorąc pod uwagę  zarówno  średnie ceny z ubiegłorocznego postępowania, jaki  i aktualne uwarunkowania rynkowe.
Usługi - wewnątrz budynku podatek – 23%
Usługi  - tereny zewnętrzne – 8%

• Czy obecny Wykonawca (prosimy o podanie jego nazwy) został ukarany karą lub karami za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy? Jeśli tak - prosimy o podanie wartości oraz ilości nałożonych kar? 

Odpowiedź:

Obecny Wykonawca : 
Konsorcjum 
Inwemer Serwis sp. z o.o.
ul. Łąkowa 3/5 
90-562  Łódź
Inwemer System Sp.  z o.o. 
ul. św. J. Odrowąża  15
03-3130 Warszawa

 nie został ukarany w okresie trwania obecnej umowy.

• Czy obecny Wykonawca usługi otrzymuje należne wynagrodzenie w terminie zgodnym z umową? Jeśli Zamawiający regulował faktury z opóźnieniem to Wykonawca prosi o informację ile razy w ciągu trwania obecnej umowy taka sytuacja miała miejsce i jaki był okres opóźnienia? 
            
Odpowiedź:
Wykonawca usługi  otrzymuje  należne wynagrodzenie w terminie zgodnym  z umową.


• Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie wartości netto i brutto faktur za usługę  kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie, które wystawił obecny wykonawca za okres 3 ostatnich miesięcy. 

Odpowiedź:

Faktury z ostatnich 3 miesięcy -  każda o wartości :
Netto:  24 472,89 zł ( za miesiąc)
Brutto: 27 810,74 zł (za miesiąc)

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania są wiążące dla Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie. 
                                                                                           Podpis Dyrektora Sądu
                                                                                       Rejonowego w Inowrocławiu


Początek formularza

                                                         Ogłoszenie z dnia 2020-10-15 r 

Sąd Rejonowy: „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Dworcowej 39 w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, krajowy numer identyfikacyjny 32154300000000, ul. Narutowicza  42 , 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3592-600, , e-mail gospodarczy@inowroclaw.sr.gov.pl, , faks 52 3592-630. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak 
www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak 
www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 

Nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
poczta, osobiście, posłaniec , kurier 
Adres: 
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul Narutowicza 42 88-100 Inowrocław (Biuro Podawcze - pokój nr 1 lub pokój nr 119) 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Dworcowej 39 w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo- konserwatorskich” 
Numer referencyjny: G-206-6/20 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 39; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki), utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolek kuchennych, odświeżaczy powietrza (w sprayu) oraz papieru toaletowego, worków na śmieci oraz wszelkich środków niezbędnych do wykonywania usługi sprzątania ( środki czyszczące do różnych rodzajów powierzchni, dezynfekujące sanitariaty, likwidujące kamień i rdzę, udrażniające rury, płyny do naczyń oraz środki do usuwania kurzu) do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Dworcowej 39 w Inowrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu środków niezbędnych do wykonywania usługi w koszcie sprzątania m2 na obiektach zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 42, ul. Dworcowej 39 w Inowrocławiu. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia i przez cały okres świadczenia usługi: - pracowników fizycznych świadczących usługi sprzątania - pracownika gospodarczo- konserwatorskiego z uprawnieniami elektrycznymi Usługi z zakresu sprzątania powierzchni wewnętrznych dotyczą: pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i wejść, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, piwnic, archiwów, jednego pokoju gościnnego, dwóch sal konferencyjnych Usługi z zakresu sprzątania powierzchni zewnętrznych dotyczą wyłącznie terenów zewnętrznych przy siedzibie głównej Sądu w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 i należą do nich: zamiatanie i odśnieżanie schodów wejściowych, zamiatanie i odśnieżanie chodników, likwidacja oblodzenia ,zamiatanie i odśnieżanie parkingów posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi ( okres zimy) koszenie trawy, przycinanie krzewów W ramach usługi sprzątania objęte są następujące powierzchnie (tereny zewnętrzne zostały ujęte w załączniku nr 6 do SIWZ): budynek sądu ul. Narutowicza 42 Inowrocław - 4296,52 m2 , pomieszczenia wynajmowane dla I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ul. Dworcowa 39 Inowrocław - 277 m2, pomieszczenie wynajmowane na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu - 50 m2 

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
90910000-9
90630000-2
90919000-2
77310000-6
77310000-6
90914000-7
90911000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12  

2021-01-01 
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca dostarczy wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 usług będących przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda. Przy czym Zamawiający będzie się kierował definicją pojęcia obiekt użyteczności publicznej zawartą w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. Należy podać wartość, przedmiot, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączyć dowody czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 8) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 8) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem postanowienia art.26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymaganych w rozdziale 10 pkt c SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu . Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Każdy z partnerów konsorcjum musi przedstawić oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp to Zamawiający wymaga przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 odpisu właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem postanowienia art.26 ust. 6 ustawy Pzp. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunku. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 usługi będąca przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej–o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda, z podaniem i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (poświadczenie/referencje), wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Poświadczenie (referencje) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia przedstawia oświadczenie. W przypadku usług będących w trakcie ich wykonywania złożone dokumenty muszą potwierdzić, że dotychczas wykonana usługa ma wartość wymaganą przez Zamawiającego do dnia składania oferty, min. 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda. (Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Formularz ofertowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie: na formularzu ofertowym należy wskazać dane wszystkich partnerów oraz kto jest pełnomocnikiem Wykonawców. Pełnomocnictwo określające umocowanie pełnomocnika (oryginał /kopia poświadczona notarialnie) w przypadku, gdy Wykonawców reprezentuje pełnomocnik. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie pełnomocnictwo musi określać, który z partnerów będzie reprezentował pozostałych w kontaktach z Zamawiającym. Pełnomocnictwo powinni podpisać partnerzy, którzy udzielają pełnomocnictwa. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Należy wskazać jakie są to zasoby i w jaki sposób zostaną wykorzystane oraz jaki będzie okres i zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: ---

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin płatności faktury
20,00
czas reakcji
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach unormowań ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z zm.) wymagają formy pisemnej (aneks ) pod rygorem nieważności. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy, w szczególności w zakresie okresu jej obowiązywania, sposobu rozliczania lub wynagrodzenia, jeżeli jej zmiana jest konieczna lub celowa oraz spowodowana okolicznościami wynikającymi z epidemii Covid-19, a Zamawiający nie mógł tej zmiany przewidzieć. Przy czym w wyniku tejże zmiany wartość umowy nie powinna wzrosnąć o więcej niż o 40 % w stosunku do wartości pierwotnej. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-10-27, godzina: 08:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 





                                                                                                                              





 

 

 

 

 
Dół formularza
Początek formularza
Dół formularza


 

Załączniki

SIWZ pdf, 16.57 MB

Powiadom znajomego