W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy
w Inowrocławiu
 http://www.bip.gov.pl/

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-8/16
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 30 tysięcy euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
udzielono zamówienia

Treść ogłoszenia


Początek formularza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 317444

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 319672, 317740

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy, krajowy numer identyfikacyjny 32154300000, ul. ul. Narutowicza  42, 88100   Inowrocław, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630,
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Sąd Rejonowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

G-205-8/16

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki), utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolek kuchennych, odświeżaczy powietrza oraz papieru toaletowego, worków na śmieci do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV: 90910000-9, 90620000-9, 90914000-7, 90919000-2, 77310000-6, 90919200-4, 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPostępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 201449.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Inwemer Serwis sp. z o.o. (dawniej Inwemer System Sp. z o.o.sp.k.),  ,  Łąkowa 3/5,  90-562,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 201449,40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 201449,40
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 287986,92
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom ------------

 

Zwiększ rozmiar czcionkiUstaw domyślny rozmiar czcionkiZmniejsz rozmiar czcionki

Dół formularza

 

 

Początek formularza

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 317444
Data: 04/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy, Krajowy numer identyfikacyjny 32154300000, ul. ul. Narutowicza  42, 88100   Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej (:
www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca dostarczy wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- minimum 2 usług (na podstawie odrębnych umów) będących przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości – każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 8) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia / referencji może przedłożyć oświadczenie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 8) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca dostarczy wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- minimum 2 usług (na podstawie odrębnych umów) będących przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej– każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)brutto. Przy czym Zamawiający będzie się kierował definicją pojęcia obiekt użyteczności publicznej zawartą w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 8) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia / referencji może przedłożyć oświadczenie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 8) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (poświadczenie/referencje), że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Poświadczenie (referencje) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia przedstawia oświadczenie. W przypadku usług będących w trakcie ich wykonywania złożone dokumenty muszą potwierdzić, że dotychczas wykonana usługa ma wartość wymaganą przez Zamawiającego do dnia wystawienia poświadczenia/referencji, tj. min. 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto – w obiektach użyteczności publicznej Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości (Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SiWZ).
W ogłoszeniu powinno być: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (poświadczenie/referencje), że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Poświadczenie (referencje) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia przedstawia oświadczenie. W przypadku usług będących w trakcie ich wykonywania złożone dokumenty muszą potwierdzić, że dotychczas wykonana usługa ma wartość wymaganą przez Zamawiającego do dnia wystawienia poświadczenia/referencji, tj. min. 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto – w obiektach użyteczności publicznej (Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SiWZ).

Tekst, który należy zmienić I .4:

Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

„SĄD REJONOWY  W INOWROCŁAWIU - OFERTA - Na świadczenie usługi utrzymania czystości w  obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42,  przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich. ”Nie otwierać przed 12 października 2016r.  godz. 10.30

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem   Wykonawcy. Musi być starannie zamknięta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  przy ul. Narutowicza 42 ( w pokoju nr 119) lub  w biurze podawczym sądu (pokój nr 1)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2016r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokoju nr 121 w dniu 12 października 2016r. o godz. 10:30. Oferta w języku polskim

 

W ogłoszeniu I. 4  powinno być:

Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

„SĄD REJONOWY  W INOWROCŁAWIU - OFERTA - Na świadczenie usługi utrzymania czystości w  obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42,  przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.”

Nie otwierać przed 17 października 2016r.  godz. 10.30

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem   Wykonawcy. Musi być starannie zamknięta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  przy ul. Narutowicza 42 ( w pokoju nr 119) lub  w biurze podawczym sądu (pokój nr 1)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2016r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokoju nr 121 w dniu 17 października 2016r. o godz. 10:30.

Oferta w języku polskim

 

 


  


 


 h


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Inowrocław: „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Tryb : przetarg nieograniczony

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 32154300000, ul. ul. Narutowicza  42, 88-100   Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej : www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

- nie

I.4) KOMUNIKACJA:

 - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem

Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego  na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.


Adres strony internetowej,
www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl


Przesłanie oferty na adres:
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 88-100 Inowrocław (pokój nr 1 lub pokój nr 119)

Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

„SĄD REJONOWY  W INOWROCŁAWIU - OFERTA - Na świadczenie usługi utrzymania czystości w  obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42,  przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.”

Nie otwierać przed 12 października 2016r.  godz. 10.30

Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem   Wykonawcy. Musi być starannie zamknięta.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  przy ul. Narutowicza 42 ( w pokoju nr 119) lub  w biurze podawczym sądu (pokój nr 1)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2016r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w pokoju nr 121 w dniu 12 października 2016r. o godz. 10:30.

Oferta w języku polskim


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich”
Numer referencyjny: G-205-8/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu usytuowanych: w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, w Inowrocławiu przy ulicy Świętokrzyskiej 6a; oraz usług gospodarczo-konserwatorskich (drobne naprawy z branży elektrycznej, stolarskiej i hydrauliki), utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych przy siedzibie Sądu w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 42, a także dostarczanie środków czystości m.in. mydła w płynie, mydła w piance, ręczników papierowych, rolek kuchennych, odświeżaczy powietrza oraz papieru toaletowego, worków na śmieci do budynków przy ul. Narutowicza 42 i ul. Świętokrzyska 6a w Inowrocławiu. Usługi z zakresu sprzątania powierzchni wewnętrznych dotyczą: pomieszczeń biurowych, sal rozpraw, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych i wejść, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, piwnic archiwów, pokoju gościnnego, sal konferencyjnych Usługi z zakresu sprzątania powierzchni zewnętrznych dotyczą wyłącznie terenów zewnętrznych przy siedzibie głównej Sądu w Inowrocławiu ul. Narutowicza 42 i należą do nich: zamiatanie i odśnieżanie schodów wejściowych, zamiatanie i odśnieżanie chodników, likwidacja oblodzenia, zamiatanie i odśnieżanie parkingów, posypywanie ciągów komunikacyjnych środkami antypoślizgowymi ( okresie zimy), koszenie trawy, przycinanie krzewów Wykonawca dostarcza we własnym zakresie wszystkie środki czyszczące, konserwujące, impregnujące oraz dezynfekujące, które uzgadnia z Zamawiającym. Muszą one posiadać wymagane normy, atesty i certyfikaty. Wykonawca do realizacji zamówienia używa także własnego, profesjonalnego sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt zakupu wyspecyfikowanych środków w koszcie sprzątania m2 na obiektach zlokalizowanych przy ul. Narutowicza 42, ul. Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia i przez cały okres świadczenia usługi: - pracowników fizycznych świadczących usługi sprzątania (5 etatów) - pracownika gospodarczo- konserwatorskiego z uprawnieniami elektrycznymi (1 etat)

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90919000-2, 90910000-9, 90914000-7, 90919200-4, 90620000-9, 90630000-2, 77310000-6


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o wartości nie większej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12 data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia (zał. nr 2)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca dostarczy wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- minimum 2 usług (na podstawie odrębnych umów) będących przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości – każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 8) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia / referencji może przedłożyć oświadczenie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 8) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem postanowienia art.26 ust. 6 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego (poświadczenie/referencje), że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Poświadczenie (referencje) w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia przedstawia oświadczenie. W przypadku usług będących w trakcie ich wykonywania złożone dokumenty muszą potwierdzić, że dotychczas wykonana usługa ma wartość wymaganą przez Zamawiającego do dnia wystawienia poświadczenia/referencji, tj. min. 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto - w obiektach użyteczności publicznej Skarbu Państwa będących w zarządzie jednostek Ministerstwa Sprawiedliwości. (Wykaz usług należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ).

Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z udzieleniem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (suma ubezp. nie mniej niż 250 000,00 zł)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 - pełnomocnictwo określające umocowanie pełnomocnika (oryginał /kopia poświadczona notarialnie) w przypadku, gdy Wykonawców reprezentuje pełnomocnik

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymaganych w rozdziale 10 pkt c SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a )nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt a zastępuje je się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu .

- Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ustawie Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w  postępowaniu.

- formularz ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4000zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert .

3. Wadium należy wnieść w formach : • pieniądzu • poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ; • gwarancjach bankowych • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 03113010170021100034900004 Należy opisać: „Wadium - Przetarg nieograniczony – usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich” ” .


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna –nie


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatności

20

czas reakcji

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł pisemnie, że nie mogą one być udostępniane. W takiej sytuacji informacje muszą być przygotowane i przekazane przez Wykonawcę w formie odrębnego załącznika.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

Otwarcie ofert : 12.10.2016 o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu – pokój nr 121
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAłączniki

 siwz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8


Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia w związku z zapytaniami Wykonawców
odpowiedz

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienie w związku z zapytaniem Wykonawców

odpowiedz 2
Zamawiający przekazuje następującą odpowiedź
odpowiedz3

Modyfikacje treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ.

Po zmianie (sprostowaniu) pkt 9 ppkt 2b otrzymuje brzmienie:

Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca dostarczy wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- minimum 2 usług (na podstawie odrębnych umów) będących przedmiotem zamówienia w obiekcie użyteczności publicznej– każda o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)brutto. Przy czym Zamawiający będzie się kierował definicją pojęcia obiekt użyteczności publicznej zawartą w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu usług (załącznik nr 8) oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia / referencji może przedłożyć oświadczenie. W przypadku różnicy kwot wskazanych w wykazie usług (załącznik nr 8) a poświadczeniem / referencjami, Zamawiający przyjmie wartość wykazaną w poświadczeniu / referencjach.

Po zmianie (sprostowaniu) pkt 15 ppkt 2 i 3otrzymuje brzmienie:

      Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

     „SĄD REJONOWY  W INOWROCŁAWIU - OFERTA - Na świadczenie usługi utrzymania czystości w  obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42,  przy ulicy Świętokrzyskiej 6a w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo-konserwatorskich.”

      Nie otwierać przed 17 października 2016r.  godz. 10.30

      Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem   Wykonawcy. Musi być starannie zamknięta.

      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu  przy ul. Narutowicza 42 ( w pokoju nr 119) lub  w biurze podawczym sądu (pokój nr 1)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października 2016r. do godziny 10.00.

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu w pokoju nr 121 w dniu 17 października 2016r. o godz. 10:30.

 

Po zmianie (sprostowaniu)  pkt 4 ppkt 19 otrzymuje brzmienie:

„Stosowane przez Wykonawcę środki czystości i środki higieniczne muszą być

skuteczne w stosowaniu, bezpieczne dla każdej zmywalnej powierzchni, nietoksyczne, posiadające właściwości odtłuszczająco –myjące”

 

odpowiedz

 

 

Informacja z otwarcia ofert


 

                                                                                                                                                         Inowrocław, 17.10.2016r.

                                         Informacja z otwarcie ofert

Dotyczy : „Na świadczenie usługi utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ulicy Narutowicza 42, przy ulicy Świętokrzyskiej 6a  w Inowrocławiu oraz usług gospodarczo konserwatorskich”

Znak: G-205-8/16

Zamawiający  zamierza przeznaczyć na wykonanie  zamówienia kwotę :

250 000, 00 zł brutto

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy  z dnia 29 stycznia 20004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) informujemy, że w  terminie wpłynęły  cztery, następujące oferty :

Nr

Nazwa i adres firmy

Cena w zł

(brutto)

Termin wykonania

Termin płatności

Czas reakcji

Gwarancja

1

Inwemer System Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Łąka 3/5

90-562 Łódź

233.900,52 zł brutto

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

30 minut

Nie dotyczy

2

Konsorcjum :

DGP Provider Sp. Z o.o. (lider)

Al. Niepodległości  775/2

81-805 Sopot

DGP Clean Partner Sp. z o.o. (partner konsorcjum)

Ul. Najśw. Marii Panny 5 e

59-220 Legnica

P.U. Gos-Zec  Sp. z o.o. (partner konsorcjum)

Ul. Ostrowska 474 a

61-324 Poznań

347.901,24 zł

brutto

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

60 minut

Nie dotyczy

3

Konsorcjum :

Spółdzielnia  „Dozór” w Gnieźnie – lider

Ul. Żwirki i Wigury 19 A

62-200 Gniezno

Biuro Ochrony A-Z  (partner)

Sławomir Karczewski

Ul. Bogusławskiego 26/4

62-002 Suchy Las

261.690,60 zł

brutto

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

30 minut

Nie dotyczy

4

Konsorcjum :

Impel Cleaning  Sp. z o.o.

(lider)

Ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

DC System “Company”

Sp. z o.o.  Sp. K.

Ul. Marsa 56 a

04-242 Warszawa

246.280,32 zł

brutto

Zgodnie z projektem umowy

30 dni

30 minut

Nie dotyczy

   Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11  ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczeni na stronie internetowej  Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. do dnia  20. 10.2016r. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PzP.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania

informacja

Załączniki

siwz pdf, 1.09 MB
odpowiedz pdf, 158 kB
odpowiedz 2 pdf, 40 kB
odpowiedz3 pdf, 33 kB
informacja pdf, 88 kB

Powiadom znajomego