W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42
88-100 Inowrocław
Regon: 000321543
NIP: 556-11-45-827

e-mail: sad@inowroclaw.sr.gov.pl


Centrala Sądu 52 359-26-00

Biuro Obsługi Interesantów - BOI znajduje się na parterze budynku Sądu w pokoju nr 14
tel.  52 359 26 20;  52 359 26 21

email: poi@inowroclaw.sr.gov.pl

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na REMONT POSADZEK NA KORYTARZACH BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAWIU.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy G-205-2/2015
Zamawiający Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
Wartość zamówienia powyżej 30 tyś. euro
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
wybrano najkorzystniejszą ofertę

Treść

Treść ogłoszenia


I.ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy , ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3592-600, faks 52 3592-630.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.sr.gov.pl.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

III. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont posadzek na korytarzach budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

IV. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Tryb: przetarg nieograniczony

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie posadzek (ułożenie płytek) na korytarzach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu (z pominięciem schodów). Budynek jest wpisany do rejestru zabytków..

VI. przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 20 % wartości zamówienia podstawowego.

VII. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.20.00-1, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 44.22.00.00-8.

VIII. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

IX. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

X. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące:
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22  ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 50 tysięcy złotych brutto każda w obiekcie zabytkowym, z tego przynajmniej jedna z nich dotyczyła prac posadzkarskich -prace płytkarskie – wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wykazaniem czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  oraz załączy dowody określające  i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  oraz prawidłowo ukończone.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
  a) zatrudnia lub będzie zatrudniał kierownika budowy posiadającego odpowiednie  uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i co najmniej (udokumentowane) 2-letnie doświadczenie przy pracy w obiektach zabytkowych.
b)  jeżeli wykonawca skieruje do pracy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia przynajmniej 5 osób, które są zatrudnione na umowę o pracę.
Ocena spełnienia tych warunków nastąpi na podstawie oświadczenia, że wykonawca zatrudnia lub  zatrudni  kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia i doświadczenie oraz wykazu pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  4.Sytuacji ekonomicznej i prawnej
Zamawiający wymaga, aby  wykonawca wykazał posiadanie opłaconego ubezpieczenia od   odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie niższej niż  500 000 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych).
Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, na podstawie kryterium spełnia/ nie spełnia.

 XII. INFORMACJA O WYMAGANIACH ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WYMAGAŃ
 
- Wykonawca musi posiadać przynajmniej jedną pozytywną ocenę wykonanych robót budowlanych w  obiektach zabytkowych wydaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i przedstawić dokument potwierdzający  spełnienie tych wymagań.
- Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił dokument potwierdzający posiadanie przez pracowników zatrudnionych przy wykonaniu tego zamówienia szkoleń materiałowych i technicznych odbytych u producenta płytek  (firma Villeroy& Boch) zakupionych przez Zamawiającego  lub też potwierdzenie terminu szkoleń u producenta  płytek , w którym będą brali udział pracownicy Wykonawcy zatrudnieni przy realizacji tego zamówienia, a  które to zostaną zorganizowane przed podpisaniem umowy na roboty budowlane wykonania posadzki w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.

XIII WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY I DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 4)
 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w  trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907  ze zm.) - ( załącznik nr    6),
 - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  - ( załącznik nr 7 ),
 - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
-aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykaz wykonanych co najmniej 3 robót budowlanych o wartości powyżej 50 tysięcy złotych brutto każda w obiektach zabytkowym, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z tego przynajmniej jedna z nich ma  dotyczyć prac posadzkarskich (prace płytkarskie) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wykazaniem czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  oraz dowody określające czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 - dokument potwierdzający posiadanie i opłacenie  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie niższej niż 500 000 zł.(pięćset tysięcy zł)
- dokument poświadczający pozytywną ocenę wykonania przynajmniej 1 roboty budowlanej  wykonanej w  obiektach zabytkowych wydaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków  lub Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
 -  dokument potwierdzający posiadanie przez pracowników zatrudnionych przy wykonaniu tego zamówienia szkoleń materiałowych i technicznych odbytych u producenta płytek zakupionych przez Zamawiającego  lub też potwierdzenie terminu szkoleń u producenta  płytek , w którym będą brali udział pracownicy Wykonawcy zatrudnieni przy realizacji tego zamówienia, a  które to zostaną zorganizowane przed podpisaniem umowy na roboty budowlane wykonania posadzki w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu.
 - wykaz pracowników skierowanych do pracy przy wykonaniu przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 - oświadczenie, że Wykonawca zatrudnia lub będzie zatrudniał  kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia i  co najmniej 2 –letnie doświadczenie przy pracy w obiektach zabytkowych.
 - upoważnienia do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczone za zgodność  z oryginałem. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania ofert w imieniu wykonawcy.
 
XIV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, tj.:
brutto ………………………….….. zł, (słownie:……………………………………………………………………..……………………….).
2.Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst  jednolity  Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami).
3.Strony ustalają, że z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 70% tj. ……………………… zł, stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, a 30% tj. …………………………… zł, będzie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst  jednolity  Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655  ze zmianami).

XV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 
1. Zamawiający przyjmie ofertę do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:
-oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji,
-z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego
2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
3.Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującymi kryterium cena ofert „C”– waga 90 %  ( 90% =90 pkt. ) i  kryterium- okresu gwarancji „G” –  waga 10 %  (10%=10 pkt.)
 
XVI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT   
 
1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:
„SĄD REJONOWY W INOWROCŁAWIU  - OFERTA NA REMONT POSADZEK NA KORYTARZACH  SĄDU REJONOWEGO W INOWROCŁAWIU
 
Nie otwierać przed  08.05. 2015r. godz. 12.00.
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Musi być starannie zamknięta a w miejscu zamknięcia opieczętowana pieczęcią Wykonawcy.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu – ul. Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław –w Biurze Podawczym lub w pok. nr 103  w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2015r. do godziny 12.00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku Sądu Rejonowego  w Inowrocławiu – pok.  121 w dniu  08.05.2015r. o godz. 12.30.
Telefon kontaktowy do siedziby Sądu Rejonowego w Inowrocławiu - 0-52 35-92-600 - centrala, lub 0-52 35-92-615 (inspektorzy: Renata Gronowska, Marcin Kaszowski).
 
Zatwierdził
Dyrektor Sądu Rejonowego
W Inowrocławiu
Maria Radzimska
 
 
 
 
 
 
 

Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiających

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Odwołania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania


G-205-2/15
                                                                           Inowrocław, dnia 15.05.2015 r.

Dotyczy: „Remont posadzek na korytarzach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu ”.
Informacja o wyniku postępowania

 Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. nr 907 ze zm.)  - Pzp, Zamawiający – Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Remont posadzek na korytarzach Sądu Rejonowego w Inowrocławiu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego została złożona 1 oferta.
Oferta nr 1 – Firma Jäger – Bud sp. z o.o. ul Rynek Staromiejski 33/34 87-100 Toruń
Oferowana cena – 315 000, 00 zł brutto
Oferowana gwarancja – 5 lat
 
Oferta otrzymała następującą punktację w ramach kryterium oceny ofert:
-  kryterium ceny   - 90  pkt.
 - kryterium okresu gwarancji  – 10   pkt.
 
Przedstawiona  oferta jest kompletna.  Treść oferty jest zgodna z SIWZ, w związku  z czym nie podlega odrzuceniu. Nie ma też podstaw by wykluczyć Wykonawcę z postępowania przetargowego. Termin podpisania umowy zgodnie z art.94 ustawy prawo Zamówień Publicznych  w dniu 22.05.2015.
                                                    Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w ramach określonego przez Zamawiającego kryterium: 100 pkt.
 Dziękuję za udział w postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
Maria Radzimska
 
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej korespondencji (jej czytelności oraz liczby otrzymanych stron) na nr faksu 0-52 35-92-630.

Ogłoszenie informacja o udzieleniu zamówienia

Załączniki

f.1 pdf, 204 kB
f.2 pdf, 553 kB
f.3 pdf, 342 kB
f.4 pdf, 409 kB
f.5 pdf, 211 kB
f.6 pdf, 566 kB
f.7 pdf, 315 kB
f.8 pdf, 213 kB
f.9 pdf, 571 kB
f.10 pdf, 298 kB
f.11 pdf, 359 kB
STWIOR docx, 55 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane